Polityka prywatności

 Polityka prywatności Sklepu Semiramida

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

1.    PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE SEMIRAMIDA SP. Z O.O. (KRS: 0000163031, NIP: 6570310054, REGON: 290001167), ul. Gen. Hauke Bosaka 6, 25-217 Kielce (dajej: Administrator lub Semiramida) zobowiązuje się do ochrony Państwa danych osobowych na zasadach określonych w wiążących przepisach prawa, w tym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

2.    Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności Administratora, którego celem jest określenie zasad i sposobu, na jakich Semiramida przetwarza i wykorzystuje Państwa dane osobowe. Ponadto niniejsza polityka prywatności opisuje Państwa uprawnienia w odniesieniu do udostępnionych przez Państwa danych osobowych, a także wskazuje w jaki sposób możecie się Państwo skontaktować z Administratorem w razie dodatkowych pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych.

3.    Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE SEMIRAMIDA SP. Z O.O. (KRS: 0000163031, NIP: 6570310054, REGON: 290001167), ul. Gen. Hauke Bosaka 6, 25-217 Kielce jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. W szczególności niniejsza polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które Administrator otrzymał od Państwa za pośrednictwem niniejszej strony internetowej lub podczas kontaktów innymi kanałami komunikacji.

4.    Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki prywatności.

5.    Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając tę stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie, która nie jest administrowana przez Semiramidę), przechodzą Państwo w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.    Administratorem Państwa danych osobowych podanych przez Państwa na tej stronie internetowej, pocztą elektroniczną lub innymi kanałami komunikacji (czyli podmiotem decydującym o tym, jak dane te będą wykorzystywane) jest PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE SEMIRAMIDA SP. Z O.O. (KRS: 0000163031, NIP: 6570310054, REGON: 290001167), ul. Gen. Hauke Bosaka 6, 25-217 Kielce.

2.    Administrator dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie Państwa dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do przesłanek oraz kategorii przetwarzanych danych dozwolonych prawem.

SPOSÓB POZYSKANIA DANYCH

1.    Semiramida zbiera dane osobowe w szczególności w przypadku, gdy:

a.  użytkownik strony internetowej administrowanej przez Semiramidę kontaktuje się z Administratorem poprzez formularz kontaktowy;

b.  użytkownik strony internetowej administrowanej przez Semiramidę zakłada konto użytkownika na portalu;

c.  użytkownik strony internetowej administrowanej przez Semiramidę dokonuje zapisu na komunikację marketingową (newsletter);

d.  użytkownik strony internetowej administrowanej przez Semiramidę zgłasza uczestnictwo w programie lojalnościowym lub akcji promocyjnej;

e.  osoba, której dane dotyczą, kontaktuje się z Semiramidą poprzez podany na stronie internetowej adres email lub faks;

f.   osoba fizyczna, której dane dotyczą, podaje firmie Semiramida dane osobowe konieczne do zawarcia i realizacji umowy.

g.  Semiramida zbiera i przechowuje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu, login, a także inne dane osobowe - jeśli zostały przez Państwa dobrowolnie przekazane (np. w polu UWAGI przy zamówieniu).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWY PRAWNE

1.    Przetwarzanie danych osobowych opiera się na (w zależności od okoliczności i celu pozyskania danych):

a.   konieczności wykonania zawartej umowy;

b.   zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing);

c.   usprawiedliwionym interesie Semiramidy jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń);

d.   obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych lub przepisów o rachunkowości).

2.    Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Semiramidę wynikają z działań podejmowanych przez Państwa, tj. zależy od okoliczności, w jakich dane zostały przez Państwa przekazane i relacji prawnej, jaka wiąże Państwa z Administratorem (lub brak takiej relacji prawnej).

3.    Semiramida zbiera i przechowuje dane osobowe w następujących celach:

a.   w przypadku złożenia zapytań skierowanych na adres e-mail zamieszczony na stronie internetowej - dane osobowe będą przetwarzane w celu jednorazowego kontaktu we wskazanej formie z osobą, której dane dotyczą w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytanie;

b.   w przypadku założenia na stronie internetowej konta użytkownika - dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi tego konta i zarządzania nim, a także umożliwienia świadczenia przez Semiramidę usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu internetowego, w tym dokonywania transakcji i płatności. Podanie tych danych jest niezbędne do założenia i prowadzenia konta użytkownika;

c.   w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej (newslettera) – dane osobowe będą wykorzystane w celu przedstawienia informacji o produktach i usługach oferowanych przez Semiramidę. Podanie danych jak i wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwią otrzymywanie komunikacji marketingowej;

d.    w przypadku zgłoszenia uczestnictwa w programie lojalnościowym lub promocji - dane osobowe będą wykorzystane w celu umożliwienia udziału w takim programie lub promocji, oraz w celach rachunkowych związanych z rozliczeniem takiego uczestnictwa;

e.    w przypadku złożenia zamówienia na produkt w sklepie internetowym - dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji tego zamówienia oraz w celach rachunkowych (w tym wystawienia paragonu lub faktury), realizacji realizacją wszelkich roszczeń wynikających z zawartych umów (w tym w zakresie gwarancji jakości). Podanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy;

f.     w każdym z ww. przypadków - w usprawiedliwionych celach Semiramida jako administratora danych, w tym: g.    w celu zarządzania tą stroną internetową i udoskonalania jej na potrzeby wewnętrznej ewidencji, a także do analizy statystycznej;

h.    w celach technicznych, związanych z administracją serwerami;

i.     marketingu bezpośredniego jego produktów i usług;

j.     windykacji należności; prowadzeni postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

k.    przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Semiramidę obowiązków wynikających z przepisów prawa).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Semiramida regularnie bada, czy Państwa dane osobowe nie są przetwarzane przez okres dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

2.    Dane osobowe przetwarzane w związku z przedstawieniem oferty, świadczeniem usługi, zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu, w którym Semiramida lub osoba, której dane dotyczą może dochodzić roszczeń z tym związanych.

3.     Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.     Dane osobowe przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub podczas kontaktu telefonicznego, poprzez faks lub adres e-mail, będą przetwarzane na czas realizacji zgłoszonego zapotrzebowania np. przedstawienia oferty, udzielenia informacji, nie dłużej jednak niż 2 lata celem zachowania zasady rozliczalności.

5.     Dane osobowe przetwarzane w celu związanym z marketingiem bezpośrednim, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.

ZAKRES UDOSTĘPNIANIA DANYCH O UŻYTKOWNIKACH

1.     Semiramida oświadcza, że nie sprzedaje Państwa danych osobowych.

2.     Semiramida oświadcza, że nie udostępnia i nie przekazuje Państwa danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że:

a.    dokonywane jest to za Państwa wyraźną zgodą lub na Państwa życzenie, lub

b.    dzieje się to na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów, lub c.    jest to wymagane przez wiążące przepisy prawa, lub

d.    w sytuacji, gdy jest to konieczne do wykonania zawartej z Państwem umowy, tj. przekazanie np. dostawcom usług kart debetowych w celu przeprowadzania Państwa płatności za pośrednictwem tej strony internetowej lub podmiotom, które realizują dostawy produktów zamówionych przez Państwa w Semiramida, a także podwykonawcom Semiramida, lub

e.    jest to konieczne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania stron internetowych Semiramida - tj. przekazanie np. wyznaczonym przez Semiramida usługodawcom, którzy świadczą usługi związane z tą stroną internetową lub jej funkcjami, jednakże wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług oraz dostawcom usług informatycznych, którzy zajmują się hostingiem oraz opracowywaniem, rozwojem i zapewnianiem wsparcia w zakresie funkcjonowania strony internetowej, lub

f.     jest to konieczne do wykonania obowiązków związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych - tj. przekazanie np. audytorom, biegłym rewidentom, doradcom prawnym i podatkowym, lub

g.    jest to konieczne w celu dochodzenia roszczeń - tj. przekazanie np. firmom windykacyjnym, doradcom i kancelariom prawnym, organom wymiaru sprawiedliwości, lub

h.    w sytuacji planowanej transakcji dotyczącej udziałów w Semiramida lub przedsiębiorstwa Semiramida – przekazania wymaga podmiot zainteresowany nabyciem udziałów w Semiramida lub jego przedsiębiorstwa.

3.     Każdy z Państwa może zwrócić się do Semiramida o listę odbiorców Państwa danych osobowych listownie, osobiście, jak również za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Administratora.

AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.     Semiramida może przetwarzać Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

2.     Semiramida przykłada szczególną wagę do kwestii profilowania i wskazuje, że:

a.    na potrzeby profilowania Semiramida nie przetwarza żadnych danych sensytywnych,

b.    jeśli nie możemy osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych niezpseudonimizowanych lub niezagregowanych, Semiramida wykorzystuje do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies;

3.     Semiramida profiluje w celu analizy lub prognozy Państwa preferencji oraz zainteresowań w związku z korzystaniem z produktów lub usług Semiramida;

4.     Semiramida profiluje w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

PAŃSTWA PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

1.     Mają Państwo prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz prawo dostępu do tych danych.

2.     W dowolnym momencie mogą się Państwo domagać sprostowania, usunięcia i uzupełnienia swoich danych osobowych. Jednakże proszę mieć na uwadze, że usunięcie takie może uniemożliwić Semiramida odpowiedź na Państwa zapytania lub realizację zamówień, lub sprawi, że Państwa konto straci ważność, bądź też uniemożliwi udział w wydarzeniu organizowanym przez Semiramida np. konkursie, programie lojalnościowym czy promocji.

3.     Mają Państwo prawo do domagania się uzyskania kopii swoich danych osobowych z naszych zasobów.

4.     Mają Państwo prawo do domagania się ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych lub zaprzestania korzystania przez Semiramida z Państwa danych osobowych, lub też zaprzestania profilowania (na przykład w odniesieniu do wykorzystywania danych w celu udoskonalania naszej strony internetowej).

5.     Mają Państwo prawo uzyskania swoich danych osobowych wykorzystywanych do realizacji zamówienia, zarządzania kontem lub innych, podawanych w przypadku kontaktu z Semiramidą, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które mają Państwo prawo przekazać innemu administratorowi danych.

6.     Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.     Państwa prawa mogą podlegać ograniczeniom lub być realizowane pod pewnymi warunkami. Przykładowo, Semiramida nie może zagwarantować, że w każdym przypadku będą mieli Państwo prawo do przenoszenia danych – zależy to od konkretnych okoliczności związanych z czynnościami przetwarzania.

8.     Semiramida nie ma on obowiązku usunięcia danych w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:

a.   wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy obowiązującego prawa lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

b.   celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,

c.   do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9.     Semiramida zastrzega sobie prawo realizacji powyższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu Państwa tożsamości w sytuacji ubiegania się o dokonanie danej czynności.

10.    Jeśli mają Państwo skargę dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych przez Semiramida, mają Państwo prawo zgłosić swoje niezadowolenie do odpowiedniego organu nadzorczego nadzorującego przetwarzanie danych osobowych przez Semiramidę (obecnie: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

CIASTECZKA

1.     Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

a.   są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.),

b.   umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu,

c.   nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

2.     Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

a.   usunąć pliki cookies,

b.   blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

3.     W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

a.   zapamiętywania informacji o Twojej sesji,

b.   statystycznym,

c.   marketingowym,

d.   udostępniania funkcji Sklepu.

4.     Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

a.   Firefox

b.   Chrome

c.   Safari

d.   Internet Explorer / Microsoft Edge

e.   Brave

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail: semiramida.sklep@gmail.com

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl